CôngbốdanhsáchrútgọnQuảbóngvàngphủi2016

Ngày 20/2/2017, BTC đã công bố danh sách rút gọn giải thưởng “Qủa bóng vàng phủi – Cá nhân cống hiến bóng đá phong trào 2016”